سنگر بی سنگ

باید از سنگر بی سنگ تو بر می گشتم

از مدار عشق کمرنگ تو بر می گشتم

 

باید آن شب که فروتنانه در میدانت

من من کشته شد از جنگ تو بر می گشتم

 

باید از جنگ تو با هر چه که از من مانده

ترک اسب دست و پا لنگ تو بر می گشتم

 

عشق تو لحن بد سیل مصیبت بار است

باید از لحن بد آهنگ تو بر می گشتم

 

شعر سر سپردن از هجوم دلتنگی بود

باید از شعرک دلتنگ تو بر می گشتم

 

باید آن شب که فروتنانه در میدانت

من من کشته شد از جنگ تو بر می گشتم

/ 0 نظر / 34 بازدید