چه کسی مهمانم میکند!

گاهی چقدر دلت تنگ میشود!
برای آن روزها
برای صدای همکلاسی ها
برای صدای جیرجیر نیمکتی پیر و فرتوت!
صدای سایش گچی سفید روی سیاهی تخته سیاه!
و آستین گچی معلم!
آه کجایید آن روزها 
این روز همه چیز رنگ باخته!
همه چیز بوی صفر و یک میدهد!

حتی اینجا!

/ 0 نظر / 44 بازدید