"ع ش ق" و "م ع ش و ق"


 آنگاه که از "ع ش ق" به "م ع ش و ق" می نگرم، حقیقت آفرینش را می بینم و آنگاه که از"م ع ش و ق" به "ع ش ق" می نگرم حقیقت خود خواهی خویش را...

/ 0 نظر / 8 بازدید